ทำอย่างไรจึงจะรู้มูลค่าหุ้นที่แท้จริงได้

เมื่อนักลงทุนการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายหุ้น ก็ต้องมีการพิจารณาปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการประเมินมูลค่าหุ้น เพื่อที่ว่าจะได้ตัดสินใจซื้อหุ้นเมื่อราคาหุ้นอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงในตลาด และเช่นเดียวกับที่ต้องตัดสินใจขายหุ้นเมื่อราคาของหุ้นในตลาดสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่แท้จริง
เมื่อคิดว่าจะซื้อหรือจะขายหุ้น นักลงทุนสามารถใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าหุ้นได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
1. การประเมินมูลค่าหุ้นแบบสัมพัทธ์ หรือ Relative Model เป็นการหามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นโดยมีแนวคิดที่ว่าผู้ลงทุนควรจ่ายเงินซื้อหุ้นในจำนวนกี่เท่าของตัวแปรทางบัญชีต่างๆ ซึ่งสามารถหาได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
• P/E Ratio เป็นการหาอัตราส่วนราคาต่อกำไรของหุ้น ที่คิดอย่างง่ายๆว่าหุ้นตัวที่ซื้อนั้นใช้เวลากี่ปีกว่าจะได้กำไรเท่ากับเงินทั้งหมดที่ลงทุนซื้อหุ้นไป หุ้นที่มีค่า P/E สูงถือว่าดีกว่าหุ้นที่มี P/E ต่ำ
• P/BVRatio เป็นการหาราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น ซึ่งมีหลักการคิดว่าหากนักลงทุนซื้อหุ้นได้ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีมากเท่าไหร่ ก็แสดงว่าสามารถซื้อหุ้นในราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีของบริษัท ดังนั้นค่า P/BV ที่ต่ำจะดีกว่าค่า P/BV ที่สูง
2. การประเมินมูลค่าหุ้นแบบคิดลด หรือ Discounting Model
มีวิธีการคิดได้ 2 แบบ คือ
• คิดลดโดยใช้กระแสเงินสด โดยการนำค่าประมาณการณ์ของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ มาคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน เป็นวิธีที่เหมาะกับบริษัทหรือธุรกิจที่มีกระแสเงินสดสม่ำเสมอ
• คิดลดโดยใช้เงินปันผล โดยการประมาณการณ์เงินปันผลในอนาคตมาคิดลดเป็นมูลค่าในปัจจุบัน ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะกับบริษัทที่มีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอ
การประเมินมูลค่าหุ้นจะช่วยให้นักลงทุนสามารถหามูลค่าหุ้นที่แท้จริง เพื่อการตัดสินใจซื้อหรือขายได้อย่างถูกต้อง

Leave a Reply