Monthly Archives: November 2010

ทำความรู้จักกับสินค้าของตลาดหลักทรัพย์

เมื่อพูดถึงการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หลายคนอาจนึกถึงการซื้อขายหุ้นเพียงอย่างเดียว และเมื่อถามว่าซื้อขายหุ้นอะไร ก็อาจจะตอบได้ไม่ชัดเจนนัก ซึ่งจริงๆแล้วในตลาดหลักทรัพย์มีสินค้าหลายประเภทที่นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ ดังนั้นมาทำความรู้จักกับหุ้นและสินค้าที่มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์กัน
• หุ้นสามัญ หรือ Common stock เป็นหุ้นทุนที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในกิจการผ่านการลงทุน ซึ่งนักลงทุนจะมีสิทธิในการตัดสินใจปัญหาต่างๆอย่างเช่น การควบรวมกิจการ,การเพิ่มทุน รวมไปถึงการจ่ายเงินปันผล ที่สามารถออกเสียงตัดสินใจได้ตามสัดส่วนหุ้นที่ถืออยู่
• หุ้นบุริมสิทธิ เป็นหุ้นทุนที่ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิในการรับเงินคืนก่อนผู้ถือหุ้นทั่วไปในกรณีที่บริษัทปิดกิจการ ซึ่งหุ้นชนิดนี้มีจำนวนไม่มากนักในตลาดหุ้น
• หุ้นกู้หรือ Debenture เป็นตราสารที่ออกโดยบริษัทเอกชนที่ผู้ถือหุ้นมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของกิจการ ที่จะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและจะได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลา
• หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นหุ้นที่มีความคล้ายคลึงกับหุ้นกู้ แต่หุ้นชนิดนี้สามารถแปลงไปเป็นหุ้นสามัญได้ซึ่งจะมีโอกาสทำกำไรมากกว่าดอกเบี้ยของหุ้นกู้ธรรมดา
• ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ Warrant เป็นตราสารที่มักออกมาในช่วงเวลาของการเพิ่มทุน ซึ่งผู้ซื้อจะมีสิทธิได้จองซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นอื่นๆเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ตามตกลง
• ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้น หรือ Short-term Warrant ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 เดือน มีจุดประสงค์เพื่อระดมทุนเข้าบริษัท
• ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือ DW-Derivative Warrant เป็นตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิง