Monthly Archives: December 2010

ขั้นตอนการเปิดบัญชีหุ้นและการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น

หลังจากทำความเข้าใจกับบัญชีหุ้นแต่ละประเภท และเลือกประเภทบัญชีที่เหมาะกับตัวเองได้แล้ว นักลทุนก็ต้องดำเนินการการเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีขั้นตอนในการเปิดบัญชีดังต่อไปนี้
1. นักลงทุนสามารถเลือกเปิดบัญชีผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์หรือเปิดผ่านบัญชีออนไลน์ก็ได้โดยเข้าไปยังเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์
2. กรอกรายละเอียดเพื่อขอเปิดบัญชีและส่งหลักฐานให้กับบริษัทซึ่งประกอบไปด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
• สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาพาสปอร์ตสำหรับชาวต่างชาติ หรือสำเนาใบสำคัญสำหรับคนต่างด้าว
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• หากเป็นนิติบุคคล ต้องส่งหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
• สำเนาสมุดเงินฝากหรือสำเนาใบแจ้งรายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
3. หลังจากส่งหลักฐานทั้งหมดแล้ว ก็ต้องรอการอนุมัติซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ และเมื่อผ่านการอนุมัติ นักลงทุนก็จะได้รับเลขที่บัญชี และรหัสซื้อขายหลักทรัพย์หรือ Pin Number ที่ต้องเก็บรักษาเอาไว้ให้ดี และหลังจากนี้ก็สามารถเริ่มทำการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นได้เลย
การส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น สามารถทำได้ 2 ช่องทางดังต่อไปนี้
• ซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ผ่านนายหน้าของโบรกเกอร์ หรือ Marketing ที่มีข้อดีคือ สามารถปรึกษาและได้รับข้อมูลการลงทุน รวมทั้งลดความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลเพื่อซื้อขายหักทรัพย์ โดยนักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้โดยตรงที่ห้องค้าหลักทรัพย์หรือสั่งซื้อขายผ่านโทรศัพท์
• ซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ออนไลน์ ที่นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ด้วยตนเอง และติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดผ่านทางโปรแกรม ซึ่งบางโบรกเกอร์อาจมีโปรแกรมหุ้นของตัวเองที่มีฟีเจอร์อำนวยความสะดวกเพิ่มเติมอย่างเช่น ข่าวสารและราคาหุ้นแบบ real time เป็นต้น