Monthly Archives: December 2015

แนวคิดการวิเคราะห์ด้านเทคนิคของหุ้น

นอกเหนือจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นที่ประกอบไปด้วยการพิจารณาคุณภาพและการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อหาหุ้นในการลงทุนแบบเน้นคุณค่าแล้ว การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเทคนิคของหุ้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นำมาใช้ในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจซื้อขายหุ้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวิธีการที่นักลงทุนทำการวิเคราะห์พฤติกรรมของหุ้นหรือพฤติกรรมของตลาดเพื่อนำมาคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในอนาคต ซึ่งปัจจัยหลักที่จะนำมาพิจารณาก็คือ ระดับของราคาและปริมาณในการซื้อขายหุ้น
• การพิจารณาหุ้นทางด้านเทคนิคจะใช้แนวคิดพื้นฐานดังต่อไปนี้
• ราคาเป็นตัวบอกข่าวสารต่างๆ
• การเคลื่อนไหวของราคาเป็นไปอย่างมีแนวโน้ม ที่จะคงอยู่อย่างนั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแนวโน้มใหม่
พฤติกรรมของนักลงทุนมักไม่ต่างไปจากพฤติกรรมในอดีตที่เคยทำมา
การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีการใช้ทฤษฎีต่างๆเพื่อเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็น แผนภูมิแท่งเทียน หรือ Candlestick,ดัชนีบ่งชี้ต่างๆหรือ Indicators,ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือทฤษฎีดาว (Dow’s Theory)
แนวคิดในการวิเคราะห์ทางเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือแนวรับและแนวต้าน ซึ่งมีหลักการอยู่ว่า เมื่อราคาหุ้นปรับลดลงจนถึงราคาแนวรับ(Support level) ก็จะมีแรงซื้อเข้ามาที่ทำให้ราคาหุ้นไม่ลดต่ำลงไปกว่าเดิม เช่นกันกับที่ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นจนถึงราคาที่เป็นแนวต้าน(Resistance level) ก็จะเกิดแรงขายที่ช่วยฉุดราคาหุ้นไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้นกว่าเดิม ซึ่งนักลงทุนสามารถเลือกจังหวะการซื้อหุ้นเมื่อราคาหุ้นอยู่ในแนวรับ และอาจพิจารณาขายหุ้นเมื่อราคาปรับขึ้นไปอยู่ในระดับแนวต้าน